اصطلاحات انبارداری به انگلیسی

اصطلاحات انبارداری به انگلیسی

اصطلاحات انبارداری به انگلیسی، مطلبی است که از دوبخش کاربردی تشکیل شده است. در متن مقاله این دو بخش را مطالعه کنید.

الف- اصطلاحات انبارداری به انگلیسی

با توجه به پرسش‌هایی که به صورت متناوب در گروه پرسش و پاسخ انبارداری در خصوص اصطلاحات انبارداری مطرح شده، بر آن شدیم که این موارد را در قالب یک مقاله ارائه کنیم تا به عنوان مرجعی برای انبارداران مورد استفاده قرار گیرد. لازم به ذکر است که این اصطلاحات در دو بخش ارائه می‌شوند. بخش نخست واژگان انگلیسی (سیصد و چهل و سه واژه) که به نوعی با بحث انبار و انبارداری مرتبط هستند نوشته می‌شوند و در بخش دوم فهرستی از نام فرم‌های رایج در صنعت انبار نوشته می‌شود. لازم به ذکر است احتمال دارد واژه‌های بخش نخست و دوم با هم مغایرت داشته باشند و تنها دلیل آن کاربرد آن‌ها در انگلیسی و زبان ماست.

واژگان اصطلاحات انبارداری به انگلیسی به ترتیب حروف الفبای فارسی ارائه می‌شوند تا جستجوی آن‌ها برای شما ساده‌تر باشد، علاوه بر آن شما به کمک فیلد جستجو می‌توانید واژه مورد نظرتان را پیدا کنید.

پارسیانگلیسیپارسیانگلیسی
اداره امور انبارStore keepingاستفاده بهینهOptimum use
ارتباط، مرتبطRelationاستهلاکDeprecation
ارزش تجمعیCumulative valueاصولPrinciples
ارزش‌گذاری، قیمت‌‌گذاریValuationاعلام وصولLetter of acknowledgement
ارزیابی ادواری موجودی کالاValuation of period inventoryاعلامیه رسید کالاLetter of active
ارزیابی دائمی موجودی کالاValuation of perpetual inventoryاقلام با مصرف کمSlow moving items
ارزیابی موجودی کالاInventory valuationاقلام بیمه ای*Insurance spares
ارسال، تحویل کالا به حمل کنندهConsignاقلام فعالActive items
استانداردهای حسابداریAccounting a standardsاقلام کهنهAged items
استعلام قیمتRequest for quotationاقلام مازادExcess items
اقلام ویژهSpecial itemsانبار غیر رسمی*Squirrel store
انبارDepotانبار فلهBulk storage
انبارStoreانبار کردنStoring
انبارStock roomانبار کردنTo stock
انبارStoreانبار گمرکی، انبار کالای گروهیBonded warehouse
انبارStore roomانباردارStock man
انبارWarehouseانباردارStore keeper
انبار خصوصیPrivate warehouseانباردارStore clerk
انبار روبازField storageانباردارWarehouse man
انبار عمومیPublic warehouseانبارداریWarehousing
انبارگردانی، صورت برداریStock takingبارگیریLanding
انبارگردانی، صورت برداریTaking of inventoryبارنامهLoading note
انتقال موادMaterials handlingبازرسیInspect
اندازه بهینهOptimum sizeبازنگری جداگانه قطعاتIndividual parts review
اندازه دستهBatch sizeبازیافتRecovery
اولین صادره از آخرین واردهLast in first outبخشSegment
اولین ورودی اولین خروجیFirst in first outبدون موجودیStock out
آفلاینOff lineبرآورد هزینهCost estimation
با احتیاط حمل شودCarry with careبرچسبTag
بارکد میله ایBar codeبرخطOn line
برگ موجودی کالاInventory sheetپرسشنامه کنترل داخلیInternal control questionnaire
برگه فروشSales slipپروندهFile
برنامه حسابرسیAudit programپرونده وضعیت موجودیInventory status file
برنامه‌ریزی نیازهای توزیعDistribution requirements planningپهنای باندBandwidth
به روز رسانیUpdateپیش بینیForecasting
به موقعTimelyتایدیه مدیریتLetter of representation
بهای واحدUnit costتائید کردنConfirm
بهبود مستمرContinuous improvementتائید کردنSubstantiating verify
پالت صندوقیBox palletتائیدیهConfirmation
پذیرش تحویل الکترونیکیElectronic delivery acceptanceتائیدیه مدیریتManagement representation
تجزیه و تحلیل ABCABC analysesتعدیل موجودیInventory adjustment
تحمل ریسکTolerance for riskتعرفه گمرکیCustomer tariff
تحویل گرفتنTake deliveryتعهدنامهLetter of commitment
تخمین زدنEstimateتغییر موجودی انبارChange of inventories
ترازنامهBalance sheetتفکر موجودی صفرZero inventory mindset
تسریع کردنExpeditingتقاضاDemand
تصادفیRandomتقاضا در زمان انتظارDemand during lead time
تصمیمات حسابرسیAudit decision aidsتقلبFround
تصمیم‌گیریDecision makingجریان پول نقدCash fiow
تعدادQuantityجریان هزینهCost flow
جعبه اطفا حریقFire boxحسابرسی موجودی کالاAuditing for inventory
چارت سازمانیOrganization chartحسابرسی موجودی کالاInventory audit
چرخه شارژReplenishment cycleحق انبارداریWarehousing charge
چک لیستCheck listحمل، حمل دریاییShipping
چیدن کالاSetting upحواله انبارStore's requisition
حاشیه سود ناخالصGross marginخدمات رفاهیUtilities
حداقل موجودیMinimum stockخرید خارجیExternal purchase
حداکثر موجودیMaximum stockخرید داخلیInternal purchase
حسابداری خریدAccounting for purchaseخریدارBuyer
حسابرسان داخلیInternal auditorsخط مشیPolicy
داده های مرتبطRelevant dataدستمزد، حقوقWage
دارایی‌های نقدیCurrent assetدفتر ثبت گزارش تحویل کالاReceiving report register
در ارتباطIn bondدفتر مرکزیHome office (Head office)
درخواست خریدPurchase requisitionدقت پیش‌بینیForecast accuracy
درخواست کالا از انبارRequisitionدورهPeriod
درخواست مواد از انبارMaterials requisitionذخیره احتیاطیBuffer
درست به موقعJust in timeذخیره احتیاطیReserve stock
دریافت کالاReceiving merchandiseذخیره احتیاطیSafety stock
دریافت کردنReceivingذخیره احتیاطیBuffer stock
دستکاری کردنManipulateذخیره بیش از حد موجودیCircumstantially overstocked
رایگان، معاف از حقوق گمرکیFree of chargeروش های ارزیابی موجودی کالاInventory valuation methods
رسید انبارWarehouse receiptرویه، روش اجرایی، دستورالعملProcedure
رسید انبارWarehouse keepers certificateریسکRisk
رسید موقت انبارWarehouse temporary receiptریسک موجودیInventory risk
روش آزمون و خطاTrail and error methodزمان انتظار / زمان تدارکLead time
روش ریاضیMathematically methodزمان بهینهOptimum time
روش شناسایی ویژهSpecific identification methodزمان تحویلDelivery time
روش موجودی گیریInventory methodزمان تمام شدن موجودیRun out time
روش میانگین متحرک (سیار)Moving average methodزمان‌برTime consuming
روش میانگین موزونWeighted average methodزنجیره تامینSupply chain
زیرگروه، گروه فرعیSubgroupسرمایه‌‌گذاری در موجودی کالاInventory investment
ساختارStructureسطح بهینهOptimal level
سازمانOrganizationسطح خدمات به مشتریانCustomer service level
سازمان غیر انتفاعیNot for profit organizationسطح فعالیتActivity level
سازماندهیOrganizingسفارشOrder
سال پایهBase yearسفارش تحویل نشده، برگشت سفارشBack order
ستون کیفیتquality columnسفارش خریدOrder to purchase
سرمایه در گردشWorking capitalسفارش خریدPurchase order
سرمایه‌‌گذاریCapital investmentسفارش خودکارAutomated ordering
سرمایه‌‌گذاریInvestmentسفارش دادنPlace an order
سفارش دوره‌ایPeriod orderingشمارشEnumeration
سفارش فروشSales orderشمارش فیزیکی، شمارش عینیPhysical count
سود و زیانProfit & lossشناساییIdentification
سیستم انبارداریWarehousing systemصورت ریز انبارBill of store
سیستم پاداشReward systemصورت مواد و قطعاتBill of material (BOM)
سیستم ثبت ادواری موجودی کالاPeriodic Inventory systemصورتحسابInvoice
سیستم موجودی دائمیPerpetual inventory systemطبقه‌بندیClassification
شارژRestockظرفیتCapacity
شارژ مجددReplenishmentعدم قطعیتUncertainty
شکستنیFragileعدم موجودیNot in stock
عملکردPerformanceقابل اشتعالFlammable
عملیاتیOperatingقابلیت اطمینانReliability
فرآیند آزادسازی مبالغ هزیه شده در موجودیInventory cash release processقطعCut off
فرستندهConsignorقطعات یدکی سرمایه‌ایCapital spares
فرستنده بارForwarderقطعات یدکی مبتنی قابلیت اطمینانReliability centered spares
فرم صدور کالا از انبار، حواله انبارIssue noteقطعات یدکی مستهلک شدنیDepreciable spare
فرم، شکلFormقطعات یدکی مصرفیConsumable spare
فروشندهSellerقطعات یدکی منحصر به فردUnique spares
فهرست الفباییGeneral indexقطعات یدکی مهندسیEngineering spares
فهرست قیمتList priceقیمتPrice
قیمت‌‌گذاریPricingکالا، جنسCommodity
قیمت‌‌گذاری موجودی کالاPricing the inventoryکالاهاGoods
کار در جریانWork in processکالاهای امانیGoods on consignment
کارایی خریدPurchase efficiencyکالاهای در جریان ساختGoods in process
کاربرد، مورد مصرفUsageکالاهای در راهGoods in transit
کارت انبارStock cardکان بان*Kan ban
کارت ثبت کالاStock record cardکپسول اطفا حریقFire extinguisher capsule
کارت حساب انبارStore account cardکدCode
کارت شناساییIdentification cardکدگذاریCoding
کاردکسKardex کل هزینه سفارشTotal ordering cost
کم بودن موجودیLow stockگردش موجودیStock turn
کمبود موجودیStock outگردش موجودیTurnover
کنترلControlگروه اصلیMain group
کنترل داخلیInternal controlگزارش اختلاف انبارDiscrepancy report
کنترل موجودیInventory controlگزارش تولیدProduction report
کنترل و ارزیابی برنامه‌ریزی موجودیInventory planning control and valuationگزارش دریافت کالاReceiving report
کیفیتQualityگزارش موجودی انبارStock status report
گاری دستیPlatform truckگزارش موجودی کالاStock report
گردش کالاStock turn overگلوگاهBottleneck
گردش موجودیInventory turn overگیرنده کالاConsignee
لجستیکLogisticمدیریت موجودی توسط فروشندهVendor managed inventory
لیفتراک، خودرو بالابرLift truckمرکز هزینهCost center
مازاد موجودیStock over maximumمشتریCustomer
ماهیت برنامه‌ریزی و کنترلNature of planning and controlمصرفConsumption
ماهیت موجودی‌هاNature of inventoriesمظنه، قیمت پیشنهادیQuotation
محصول ساخته شدهFinished goodsمعاوضهExchange
مدلModelمقدار سفارشOrder quantity
مدل حساسیتSensitivity modelمقدار سفارش اقتصادیEconomic order quantity
مدیریتManagementمقدار سفارش مجددReorder quantity
مدیریت موجودیInventory managementملزوماتSupplies
منسوخObsoleteموجودی انبارStore stock
منسوخ شدهObsolescenceموجودی با گردش زیادHigh turnover
موادMaterialsموجودی با گردش کمLow turnover
مواد خامRaw materialموجودی با مصرف کمSlow moving inventory
مواد سمیToxic substancesموجودی بحرانیCritical inventory
موجودیInventoryموجودی بر اساس مصرف هفتگیWeeks of stock
موجودیStockموجودی پایان دورهEnding inventory
موجودی ابتدای درهBeginning inventoryموجودی پروژهProject stock
موجودی امانیConsignment inventoryموجودی تجاریTrading stock
موجودی انبارStock on handموجودی راکدDead inventory
موجودی ضایعاتSalvaged stockوزن خالصNet weight
موجودی غیر مستقیمIndirect inventoryوزن ناخالصGross weight
موجودی مازادExcess stockوعده تامین مشتریCustomer supply promise
موجودی نمیه ساختهWorking in progressهدفObjective
موقعیتPositionهزینهCost
میزان تقاضا در زمان انتظارLead time demandهزینهExpense
نرخ هزینه کلTotal cost ratioهزینه انبارداریStorage cost
نقطه سفارش مجددReorder pointهزینه انبارداریStoring expense
نقطه سفارش مجدد (نقطه واکنش)Trigger pointهزینه پول سرمایه‌‌گذاری شده در موجودی کالاCost of money invested in inventory
نوعی کدینگ کالاStock keeping unitهزینه تعویضReplacement cost
هزینه حمل و نقلCaring costهزینه مورد اتنظارExpected cost
هزینه خطای برآوردThe cost of estimation errorهزینه نقل و انتقالHolding chrge
هزینه دورریزIssue costهزینه نگهداری، هزینه انبارداریHolding cost
هزینه فرصتOpportunity costهزینه نگهداری، هزینه انبارداریCaring charge
هزینه فروش از دست رفتهCost of lost salesهزینه نگهداری، هزینه انبارداریInventory carrying cost
هزینه کالاهای خریداری شدهCost of goods purchasedهزینه نگهداری، هزینه انبارداریStockholding cost
هزینه کالاهای فروخته شدهCost of goods soldهزینه‌برCostly
هزینه کلTotal cost ratioهزینه‌های توقف خط تولیدCost of inefficient production runs
هزینه کل موجودیTotal inventory costهزینه‌های راه اندازیSetup costs
هزینه موجودی کالاInventory costsهزینه‌های کمبود موجودیShortage costs
هزینه‌های کمبود موجودیStock out costsهزینه‌های مرتبطRelevent costs

اقلام بیمه‌ای*= اقلامی که با وجود اینکه احنمال استفاده از آن‌ها در حد صفر است ولی به دلیل حساسیت بیش از حد مجبور به نگهداری در انبار هستیم.

انبار غیر رسمی*= انبارک‌هایی که واحدهای مختلف برای خودشان ایجاد می‌کنند و با دریافت اقلام مازاد، اقدام به نگهداری آن‌ها می‌کنند.

کان بان*= اصطلاحی در خط تولید است و به این معنی است که محصول درست در زمان نیاز به بازار ارائه می‌شود. به نوعی می‌توان گفت مترادف JIT در انبار است.

ب- نام انگلیسی فرم‌های انبار

همانگونه که گفته شد در این بخش به ارائه نام فرم‌های مورد استفاده در صنعت انبارداری به ویژه صنعت نفت می‌پردازیم. این نام‌ها ممکن است با کلماتی که در بخش اول گفته شد مغایرت داشته باشد ولی به دلیل استفاده در صنعت نفت می‌تواند مرجعیت داشته باشد.

معادل پارسینام فرم
برگشت کالا به انبارMATERIALS RETURN VOUCHER
تعدیل موجودی کالاMATERIAL WRITE OFF / WRITE ON
تقاضای خرید کالای پروژه/ خرید مـستقیمPROJECT/ DIRECT CHARGE MATERIAL REQUEST
تقاضای خرید - اقلام موجودی مستمرINDENT
برگ الحاقی تقاضای خرید - اقلام موجودی مستمرINDENT - STORE STOCK CONTINUATION SHEET
سند اصلاح دسته‌ای تقاضاINDENT BLOCK AMENDMENT
رسید انبارMATERIAL RECEPTION SHEET
حواله صدور کالاMATERIAL ISSUE VOUCHER
درخواست انتقال کالا بین انواع رمزهای سازمانیMATERIAL TRANSFER BETWEEN ADMINS (REQUEST)
انتقال کالا بین انواع رمزهای سازمانیMATERIAL TRANSFER BETWEEN ADMINS
شمارش موجودیSTOCK CHECK
تعدیل موجودی کالا (ناشی از شمارش)MATERIAL WRITE OFF / WRITE ON (FOR STOCK CHECKING)
سیاهه / سیاهه تعدیلی (خارجی)INVOICE / INVOICE ADJ (FOREIGN)
سیاهه / سیاهه تعدیلی (داخلی)INVOICE / INVOICE ADJ (LOCAL)

 

توجه: نام فرم‌ها در زمان استفاده به صورت اختصاری بکار برده می‌شود به‌عنوان نمونه به رسید انبار MRS و به حواله انبار MIV گفته می‌شود.

مطالب مرتبط

2 نظر

 1. امین سلیمی

  بسیار عالی بود. در صورت امکان تعداد لغات را افزایش دهید. در صورت نیاز می‌تونم منابع انگلیسی را در اختیارتان بگذارم. با تشکر فراوان

  پاسخ
  1. آواتار کاربر
   کریمی

   درود بر شما
   با عرض پوزش بابت تاخیر در پاسخگویی و سپاس از حسن نظر شما، تلاش شده واژه‌هایی که کاربرد عمومی دارند در این مقاله جای گیرد ولی اگر منابعی در اختیار دارید که واژه‌های بیشتری دارند خوشحال می‌شویم ارائه نمائید.
   می توانید به کمک این لینک و یا جستجوی آیدی @anbaryar_QA در تلگرام عضو گروه پرسش و پاسخ انبارداری شده و همراه ما باشید.

   پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *