اموال

اموال
تعریف : جمع مال است و در اصطلاح به هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته و بتوان آن را به پول تبدیل کرد مال گفته می شود که به دو دسته کلی منقول و غیر منقول تقسیم می شوند. منقول:...
بیشتر بخوانید