پیشگفتار

در دنیای کنونی رابطۀ هماهنگ و توان ایجاد آن، مهمترین راهکار جلوگیری و یا حل مشکلات می باشد. از هماهنگی بین افراد یک سازمان یا موسسه گرفته تا رابطه بین شرکای تجاری، و هر چه روابط هماهنگ تر باشند انجام امور به همان نسبت سریعتر و آسانتر می گردد. جهت ایجاد رابطۀ هماهنگ بین افراد ...
بیشتر بخوانید